Regulamin Obiektu

Regulamin Pensjonatu Burkaty *** w Białce Tatrzańskiej


Kierownictwo Pensjonatu Burkaty będzie Państwu wdzięczne za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa w trakcie pobytu naszych Gości.


§1.

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, ponoszenia odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Pensjonatu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie czynności meldunkowych, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Pensjonacie. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Dokonując rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych tylko i wyłącznie w celach marketingowych przez Pensjonat Burkaty  zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 3. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Pensjonatu Burkaty.

§2

 1. Pokój wynajmowany jest na doby. W przypadku nie określenia terminu pobytu, przyjmujemy, iż pokój wynajęty został na jedną dobę.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 do godziny 11:00.
 3. Recepcja jest czynna w godz. 8:00-20:00. Możliwość zameldowania do godz. 21:00.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Obiekt uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości oraz dostępności pokoi. Obiekt nie może uwzględnić życzenia przedłużenia najmu pokoju w przypadku braku wolnych miejsc.
 5. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
 6. Goście Obiektu zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u pracownika Recepcji. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią ( Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. Z 2001 nr 87 poz. 960.). W przypadku odmowy okazania dokumentu tożsamości Pensjonat ma prawo odmówić zameldowania Gościa.

§3

 1. Opłaty za zakwaterowanie w Obiekcie oraz inne usługi określa „ Cennik” oraz „Oferty specjalne” znajdujące się na stronie www.burkaty.pl.
 2. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zadatku w wysokości 30%-100% ogólnej kwoty pobytu lub w przypadku rezerwacji 1 noclegu równowartość 1 doby. Kwotę i termin wpłaty zadatku ustala recepcja. Osobom nie posiadającym rezerwacji oraz niniejszej wpłaty nie gwarantujemy zakwaterowania.
 • Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania rezerwacji  w terminie krótszym niż 21 lub w przypadku niedojazdu.
 • W przypadku anulacji rezerwacji powyżej 21 dni przed rozpoczęciem pobytu istnieje możliwość wykorzystania zadatku na inny pobyt w terminie do 6 miesięcy od daty anulowania poprzedniej rezerwacji lub przesuniecie go na termin uzgodniony z recepcją.
 • W przypadku nie pojawienia się Gościa w Pensjonacie, Pensjonat podtrzymuje rezerwację do godz. 24:00 dnia przyjazdu.
 • Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu Obiektu.
 1. Rezerwację dokonuje się na osobę lub firmę, która będzie dokonywać płatności. W momencie zaksięgowania opłaty rezerwacyjnej wystawiamy fakturę VAT na osobę, która dokonywała rezerwacji lub firmę, która dostarczyła wcześniej dane do faktury. W przypadku pozostałej części zapłaty wystawiana jest faktura końcowa na wcześniejsze dane z faktury zaliczkowej. W przypadku wystawienia faktury na konkretne dane osobowe bądź firmowe Gość ma obowiązek przed dokonaniem opłaty rezerwacyjnej zgłosić ten fakt.
 2. Nie wykorzystanie w całości zarezerwowanego pobytu m.in. na skutek nie przyjazdu, późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu, niż wynika to z rezerwacji, nie powoduje obniżenia płatności za usługę.
 3. Pensjonat zastrzega sobie prawo usunięcia rezerwacji bez informowania o tym fakcie w przypadku nie wpłynięcia opłaty rezerwacyjnej do daty wskazanej w mailu rezerwacyjnym.
 4. Należność za pobyt pobierana jest w pierwszym lub drugim dniu po przyjeździe. Prosimy o dotrzymanie tego obowiązku.
 5. Pakiety rezerwowane są w ściśle określonych terminach bez możliwości ich modyfikacji.
 6. Potwierdzony podczas rezerwacji nr pokoju może ulec zmianie bez powiadomienia Klienta pod warunkiem zaoferowania tego samego lub wyższego standardu pokoju.

§4

 1. Osoby nie zameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinach  od 7:00 do 22:00.
 2. Procedury ochrony danych osobowych obowiązujące w firmie są opisane w Polityka Prywatności (§15), który jest integralna częścią regulaminu.
 3. Obiekt, parking oraz ogród jest monitorowany, administratorem systemu monitoringu jest  „BURKATY” Marcin Burkat.

§5

 1. W obiekcie obowiązuje cisza nocna w godzinach od 23:00 do 7:00 rano. W trakcie ciszy nocnej w szczególności zabronione jest: bieganie po korytarzach pensjonatu, głośne słuchanie muzyki, głośne zachowanie, śpiewy i wznoszenie okrzyków, głośne oglądanie telewizji, prowadzenie rozmów podniesionym głosem.

§6

 1. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu powstałe z jego winy, lub z winy odwiedzających go osób. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju Goście zostaną obciążeni kosztami naprawy.
 2. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin obiektu wyrządzając szkodę w mieniu Obiektu lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników lub innych osób przebywających w Obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie obiektu.
 3. W przypadku zagubienia karty lub kluczy do narciarni Gość ponosi odpowiedzialność materialną w kwocie 100 złotych za każdą kartę lub klucz.
 4. Gość hotelowy opuszczając pokój powinien każdorazowo sprawdzić czy drzwi są zamknięte.
 5. W momencie przekazania przez Recepcję karty do pokoju stają się Państwo jego gospodarzami, na życzenie pokój może zostać sprzątnięty, w tym celu należy to zgłosić w Recepcji.
 6. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia jak również zabronione jest palenie tytoniu i używanie ognia otwartego. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. Wywołanie fałszywego alarmu przeciwpożarowego wiąże się z przybyciem STRAŻY POŻARNEJ i KARĄ PIENIĘŻNĄ w wysokości 5.000 PLN.
 7. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia. Jeśli gość łamie zakaz palenia i stwierdzono zapach dymu z papierosów w pokoju zajmowanym przez gościa, hotel obciąży gościa kosztem dodatkowego sprzątania.

§7

 1. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich w Recepcji nie później niż 1 dobę od meldunku, co umożliwi natychmiastową reakcję. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie wody lub prądu, osłabienia sygnału Internetu lub TV, siła wyższa.
 3. Przy organizacji większych imprez typu: pobyt grup szkoleniowych, zakładowych, konferencji, przyjęć weselnych wymagane jest uprzednie zawarcie umowy określającej szczegóły zamówionych usług.
 4. Podczas pobytu Gość może bezgotówkowo korzystać z restauracji i kręgielni. Po każdym zamówieniu Gość jest zobowiązany podpisać rachunek, który należy uregulować najpóźniej przy wymeldowaniu. Reklamację dotyczące rachunku należy zgłaszać w momencie jego podopisywania. Reklamacje dotyczące już podpisanych rachunków nie będą rozpatrywane.

§8

 1. Obiekt ma obowiązek zapewnić:
 • Warunki pełnego i nie skrępowanego wypoczynku Gościa.
 • Bezpiecznego pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu.
 • Profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług.
 • Wykonanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie.
 • Sprawną pod względem technicznym usługę, w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, obiekt dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności.
 1. Na życzenie Gościa,  Obiekt świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
 • Udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą.
 • Przechowanie bagażu. Obiekt może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu, w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego.
 • Przechowanie sprzętu sportowego.

§9

 1. Odpowiedzialność Obiektu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona.
 2. Obiekt ponosi ograniczoną odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846 -849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
 3. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 4. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 5. Pieniądze, biżuteria i inne rzeczy ruchome wniesione przez Gościa do pensjonatu, o wartości przekraczającej 1000 zł powinny być przechowywane w zamkniętym sejfie znajdującym się w recepcji. W razie pozostawienia takich rzeczy poza sejfem podmiot prowadzący Pensjonat nie ponosi za nie odpowiedzialności.

§10

 1. Na terenie całego obiektu (wewnątrz jak i na zewnątrz) zabronione jest :
 2. Zakłócanie spokoju (np. odtwarzanie lub wykonywanie głośnej muzyki bez zgody kierownictwa).
 3. Zapraszanie i przyjmowanie Gości (osób nie będących klientami obiektu w pokojach bez zgody kierownictwa).
 4. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług ośrodka, nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości, kierownictwo oraz pracownicy mogą odmówić bowiem dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę. Zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite.
 5. Chodzenie w butach narciarskich po Pensjonacie oraz wnoszenie sprzętu narciarskiego do pokoi.
 6. Zabrania się zmiany miejsc mebli hotelowych w pokojach oraz innych pomieszczeniach takich jak: szafy, łóżka, sofy, biurka, itp. Przesuwanie mebli bez zgody kierownika Obiektu grozi karą grzywny ustaloną przez Właścicieli obiektu.
 7. Wnoszenie sprzętu sportowego typu  rower lub inne oraz wózków dziecięcych do pokoi.
 8. Wynoszenie żywności poza część restauracyjną.
 9. Wynoszenie ręczników poza obiekt.
 10. Wnoszenie własnej żywności do restauracji i innych ogólnodostępnych sal rekreacyjnych.
 11. Wnoszenie własnego alkoholu do restauracji i kręgielni, oraz picie w ogólnodostępnych częściach obiektu jak recepcja, sala juniora czy korytarz.
 12. Niszczenie zieleni oraz elementów i urządzeń ogrodu i krajobrazu.
 13. Używanie materiałów pirotechnicznych i broni.
 14. Osoby naruszające zasady niniejszego Regulaminu zobowiązane będą do niezwłocznego opuszczenia obiektu.
 15. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowywane będą przez miesiąc, a następnie zniszczone.

§11

 1. Istnieje możliwość pobytu ze zwierzętami wyłącznie domowymi tylko po wcześniejszej zgodzie przez Kierownictwo Pensjonatu. Chęć pobytu ze zwierzęciem gość powinien zgłosić przy rezerwacji pobytu. 
 2. Na podjęcie decyzji o możliwości pobytu ze zwierzęciem wpływa: temperament, wielkość, wytresowanie. Obiekt może odmówić przyjęcia zwierzęcia rasy powszechnie uważanej za niebezpieczną lub z powodu dużego obłożenia obiektu w danym terminie.
 3. Koszt pobytu zwierzęcia w pensjonacie to 40zl/dobę.
 4. Właścicieli zwierząt obowiązują powszechne zasady: sprzątanie nieczystości pozostawionej na terenie obiektu;  wyprowadzania zwierząt na smyczy; nie wchodzenie ze zwierzętami do punktów gastronomicznych, rekreacyjnych  i placu zabaw; nie powinno się pozostawiać zwierzęcia w pokoju dłużej niż wynika to z jego indywidualnych potrzeb fizjologicznych.
 5. Właściciele są odpowiedzialni za zachowanie przez swoje zwierzęta ciszy nocnej oraz zakłócania pobytu innym gościom. Pensjonat zastrzega sobie prawo do usunięcia zwierzęcia z hotelu w przypadku powtarzających się skarg.
 6. Wszystkie szkody spowodowane przez zwierzęta będą indywidualnie wyceniane przez Kierownictwo Pensjonatu, a ich kosztami obciążeni będą właściciele zwierząt.

§12

 1. Obiekt ma prawo przełożyć rezerwację gościa na inny dogodny i dostępny termin w przypadku wystąpienia sytuacji uniemożliwiającej przyjęcie gościa spowodowanej siłą wyższą.
 2. W przypadku wystąpienia sytuacji spowodowanej przez siłę wyższą podczas pobytu gościa Obiekt ma obowiązek znaleźć lokal zastępczy lub zwrócić koszty pobytu ze względu na niemożliwość dalszego świadczenia usługi hotelowej.

 

§13

 1. W przypadku nagminnego łamania niniejszego Regulaminu obsługa hotelowa ma prawo zwrócić uwagę na niewłaściwe zachowanie Gościa. Jeśli ostrzeżenie nie odniesie zamierzonego skutku, obsługa hotelowa może wyrzucić Gościa z Pensjonatu ze skutkiem natychmiastowym.

§14

 1. Regulamin obiektu i usług gastronomicznych podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.burkaty.pl, oraz w drodze indywidualnego zapoznania się przez Klienta przy czynnościach rezerwacyjnych i meldunkowych.

 

REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI ZATWIERDZONE ZOSTAŁY PRZEZ WŁAŚCICIELI, KIEROWNICTWO ORAZ PRACOWNIKÓW OBIEKTU I OBOWIĄZUJE OD DNIA 19.10.2023 ROKU.

Polityka Prywatności


Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO).

Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas.

Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan na naszej stronie internetowej w zakładce RODO oraz w naszej Polityce prywatności.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/6/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO” iż:

I. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "Burkaty" Marcin Burkat. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: "Burkaty" Marcin Burkat, Białka Tatrzańska, Środkowa 252A, 34-405 Białka Tatrzańska, poprzez email: burkat.kinga@gmail.com lub telefonicznie pod numerem telefonu: 18 26 553 50.

II. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
1) zawarcia i realizacji umowy lub podejmowania innych działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem z nami umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO),
2) dokonywania rozliczeń, w tym umożliwienia Pani/Panu dokonywania płatności za towary lub usługi drogą elektroniczną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO),
3) realizacji obowiązków podatkowych i księgowo-rachunkowych oraz innych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym wystawienia i przechowywania faktur (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c RODO),
4) zapewnienia Pani/Panu bezpieczeństwa oraz ochrony mienia poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego oraz systemu kontroli dostępu do budynku i pomieszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO),
5) otrzymywania od nas informacji handlowych dotyczących oferowanych przez nas produktów lub usług – wyłącznie na podstawie udzielonej nam przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
6) prowadzenia przez nas lub przez podmioty zewnętrzne, działające na nasze zlecenie, marketingu bezpośredniego naszych produktów lub usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO),
7) ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO);

III. INFORMACJE O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJI NIE PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jeżeli nie poda nam Pani/Pan danych osobowych, które uznamy za konieczne, wówczas nie będziemy mogli podjąć działań na Pan/Pana żądanie, zawrzeć z Panią/Panem umowy, świadczyć na Pani/Pana rzecz naszych usług, przesłać zamówionej informacji handlowej lub prowadzić z Panią/Panem korespondencji – bez podania danych osobowych nie będzie możliwa realizacja tych celów. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z ustawy o podatku od towarów i usług

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, m.in. Krajowa Administracja Skarbowa lub inne organy państwowe. Pani/Pana dane osobowe będą również udostępniane bankom, w których Administrator posiada rachunki bankowe.
2. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora np. dostawcom usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe, kadrowo-płacowe, prawne i doradcze i innym podmiotom przetwarzającym dane w celu określonym przez Administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem.
3. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać również przekazane naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a następnie:
1) dla celów podatkowych i rachunkowych – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,
2) dla celów ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez okres 3 lat od zakończenia współpracy/wykonania umowy, a w przypadku toczącego się postępowania do czasu jego prawomocnego zakończenia oraz do czasu przedawnienia roszczeń.
3) dla celów monitoringu wizyjnego – przez okres nie dłużej niż 3 miesiące od dnia nagrania. Po tym okresie podlegają one trwałemu usunięciu lub nadpisaniu. W uzasadnionych przypadkach, gdy nagrania z monitoringu wizyjnego stanowią lub mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa (np. gdy urządzenia systemu monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia), dane te będą przetwarzane w celu dochodzenia przez nas roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez okres 1 roku, a w przypadku wszczęcia postępowania – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania oraz do upływu okresu przedawnienia roszczeń liczonego od nowych terminów powstałych w wyniku postępowania.
4) do momentu wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie pewnych kategorii danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody.

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
1) Dostępu do treści swoich danych osobowych – czyli prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
2) Otrzymania kopii danych osobowych – czyli prawo uzyskania kopii swoich danych osobowych, które sa przetwarzane przez Administratora, czy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, natomiast za następne Administrator jest uprawnionych do pobrania opłaty w rozsądnej wysokości,
3) Sprostowania danych osobowych – jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
4) Usunięcia danych osobowych – w sytuacji gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych, zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem,
5) Ograniczenia przetwarzania danych osobowych – gdy dane są nieprawidłowe może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie Pani/Pan chciał, aby zostały usunięte, dane nie będą potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Pani/Panu do obrony lub dochodzenia roszczeń lub gdy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
6) Przenoszenia danych osobowych – czyli ma Pani/Pan prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoich danych osobowych, dostarczonych administratorowi, oraz ma Pani/Pan prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny,
7) Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej Administratorowi lub na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego,
8) Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody,
– w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Prawa wymienione w pkt 1-8 powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem.

VII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

VIII. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI W TYM PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

IX. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, jednakże mogą być przekazywane do państw trzecich (m.in. USA) poprzez korzystanie przez Administratora z narzędzi firm mających siedziby lub oddziały poza UE.

Klauzule informacyjne


„KLAUZULA INFORMACYJNA – KLIENT (KLAUZULA DOT. ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ)”

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/6/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO” iż:

I. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "Burkaty" Marcin Burkat. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: "Burkaty" Marcin Burkat, Białka Tatrzańska, Środkowa 252A, 34-405 Białka Tatrzańska, poprzez email: biuro@burkaty.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 18 26 553 50.

II. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
1) umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną lub podejmowania innych działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem z nami umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO),
2) dokonywania rozliczeń, w tym umożliwienia Pani/Panu dokonywania płatności za towary lub usługi drogą elektroniczną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO),
3) utworzenia i obsługi konta użytkownika w naszym serwisie internetowym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO),
4) realizacji obowiązków podatkowych i księgowo-rachunkowych oraz innych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym wystawienia i przechowywania faktur (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c RODO),
5) otrzymywania od nas informacji handlowych dotyczących oferowanych przez nas produktów lub usług – wyłącznie na podstawie udzielonej nam przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
6) prowadzenia przez nas lub przez podmioty zewnętrzne, działające na nasze zlecenie, marketingu bezpośredniego naszych produktów lub usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO),
7) prowadzenia przez nas statystyk i analiz jakości naszych produktów i usług w celu poprawy ich funkcjonalności, lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych produktów i procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO);
8) ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO).

III. INFORMACJE O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJI NIE PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jeżeli nie poda nam Pani/Pan danych osobowych, które uznamy za konieczne, wówczas nie będziemy mogli podjąć działań na Pan/Pana żądanie, zawrzeć z Panią/Panem umowy, świadczyć na Pani/Pana rzecz naszych usług, przesłać zamówionej informacji handlowej, utworzyć i obsługiwać Pani/Pana konta w naszym serwisie lub prowadzić z Panią/Panem korespondencji – bez podania danych osobowych nie będzie możliwa realizacja tych celów. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z ustawy o podatku od towarów i usług

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, m.in. Krajowa Administracja Skarbowa lub inne organy państwowe. Pani/Pana dane osobowe będą również udostępniane bankom, w których Administrator posiada rachunki bankowe.
2. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora np. dostawcom usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe, kadrowo-płacowe, prawne i doradcze i innym podmiotom przetwarzającym dane w celu określonym przez Administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem.
3. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać również przekazane naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a następnie:
1) dla celów podatkowych i rachunkowych – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,
2) dla celów ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez okres 3 lat od wykonania umowy, a w przypadku toczącego się postępowania do czasu jego prawomocnego zakończenia oraz do czasu przedawnienia roszczeń.
3) dla celów obsługi konta użytkownika w naszym serwisie przez okres 3 lat od daty ostatniego logowania się w naszym serwisie lub do momentu wcześniejszego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
4) do momentu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania, jeżeli przetwarzanie odbywa się w celu kierowania do Pani/Pana ofert handlowych lub treści marketingowych.

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
1) Dostępu do treści swoich danych osobowych – czyli prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
2) Otrzymania kopii danych osobowych – czyli prawo uzyskania kopii swoich danych osobowych, które sa przetwarzane przez Administratora, czy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, natomiast za następne Administrator jest uprawnionych do pobrania opłaty w rozsądnej wysokości,
3) Sprostowania danych osobowych – jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
4) Usunięcia danych osobowych – w sytuacji gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych, zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem,
5) Ograniczenia przetwarzania danych osobowych – gdy dane są nieprawidłowe może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie Pani/Pan chciał, aby zostały usunięte, dane nie będą potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Pani/Panu do obrony lub dochodzenia roszczeń lub gdy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
6) Przenoszenia danych osobowych – czyli ma Pani/Pan prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoich danych osobowych, dostarczonych administratorowi, oraz ma Pani/Pan prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny,
7) Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej Administratorowi lub na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego,
8) Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody,
– w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Prawa wymienione w pkt 1-8 powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem.

VII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

VIII. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI W TYM PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

IX. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, jednakże mogą być przekazywane do państw trzecich (m.in. USA) poprzez korzystanie przez Administratora z narzędzi firm mających siedziby lub oddziały poza UE.

 

„KLAUZULA INFORMACYJNA – FANPAGE FACEBOOK”

 

I. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "Burkaty" Marcin Burkat. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: "Burkaty" Marcin Burkat, Białka Tatrzańska, Środkowa 252A, 34-405 Białka Tatrzańska, poprzez email: biuro@burkaty.pl.com lub telefonicznie pod numerem telefonu: 18 26 553 50.

II. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
1) administrowania i prowadzenia przez nas fanpage’a, w zakresie przetwarzania przez nas informacji dostępnych na Facebook’u, w celu realizacji umowy poprzez świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO),
2) możliwości kontaktowania się z Panią/Panem za pośrednictwem komunikatora Messenger (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
3) prowadzenia analiz i statystyk korzystania z naszego fanpage’a, jedynie za pomocą narzędzi statystycznych oferowanych przez Facebook’a – w celu poprawy funkcjonalności i jakości naszych produktów lub usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
4) prowadzenia przez nas działań marketingowych (marketing bezpośredni), organizowania kampanii promocyjnych i innych akcji marketingowych na fanpage’u (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

III. INFORMACJE O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJI NIE PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu przetwarzania – bez podania danych osobowych nie będzie możliwa jego realizacja.

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w zakresie imię i nazwisko, informacje o polubieniach, informacje o obserwowaniu fanpage’a, treść komentarzy lub postów będą inni użytkownicy naszego fanpage’a, co wynika ze specyfiki działalności Facebooka. Nie ujawniamy żadnych innych informacji które otrzymujemy od użytkowników, np. w wiadomości wysłanej poprzez komunikator Messenger.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane :
a) do czasu zakończenia korzystania przez Panią/Pana z naszego fanpage’a – w przypadku administrowania i prowadzenia przez nas fanpage’a,
b) do 3 miesięcy od ostatniego kontaktu – w przypadku wiadomości przesyłanych nam poprzez komunikator Messenger,
c) do momentu wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody,
d) do momentu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania, jeżeli przetwarzanie odbywa się w celu kierowania do Pani/Pana ofert handlowych lub treści marketingowych.

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
1) Dostępu do treści swoich danych osobowych – czyli prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
2) Otrzymania kopii danych osobowych – czyli prawo uzyskania kopii swoich danych osobowych, które są przetwarzane przez Administratora, czy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, natomiast za następne Administrator jest uprawnionych do pobrania opłaty w rozsądnej wysokości,
3) Sprostowania danych osobowych – jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
4) Usunięcia danych osobowych – w sytuacji gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych, zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem,
5) Ograniczenia przetwarzania danych osobowych – gdy dane są nieprawidłowe może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie Pani/Pan chciał, aby zostały usunięte, dane nie będą potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Pani/Panu do obrony lub dochodzenia roszczeń lub gdy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
6) Przenoszenia danych osobowych – czyli ma Pani/Pan prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoich danych osobowych, dostarczonych administratorowi, oraz ma Pani/Pan prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny,
7) Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej Administratorowi lub na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego,
8) Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody,
– w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Prawa wymienione w pkt 1-8 powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem.

VII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

VIII. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI W TYM PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

IX. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, jednakże mogą być przekazywane do państw trzecich (m.in. USA) poprzez korzystanie przez Administratora z narzędzi firm mających siedziby lub oddziały poza UE.

 

 

„KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING”

 

I. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (wizerunku pochodzącego z monitoringu) oraz tym samym operatorem systemu monitoringu jest  "Burkaty" Marcin Burkat. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem:  "Burkaty" Marcin Burkat, Białka Tatrzańska, Środkowa 252A, 34-405 Białka Tatrzańska, poprzez email: biuro@burkaty.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 18 26 553 50.

II. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe (wizerunek) będą przetwarzane w celu zapewnienia Państwu bezpieczeństwa na terenie naszej firmy, ochrony Pani/Pana i naszego mienia oraz w przypadku niektórych pomieszczeń i ich bezpośredniej okolicy (np. serwerownie) w celu zachowania tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić nas na szkodę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

III. INFORMACJE O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJI NIE PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie związane z brakiem zgody na wejście na teren objęty monitoringiem

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

1. Zapis z systemu monitoringu wizyjnego może być udostępniony jedynie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze – na ich pisemny wniosek.
2. W pewnych sytuacjach zapis z systemu monitoringu wizyjnego może być również udostępniony osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań, np. pracownikowi poszkodowanemu w sytuacjach zarejestrowanych przez kamery naszego systemu monitoringu.
3. Dostęp do obrazu z systemu monitoringu wizyjnego mogą mieć ponadto pracownicy firmy świadczącej usługi ochrony osób i mienia na podstawie umowy powierzenia zawartej z Administratorem. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, np. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Nagrania z systemu monitoringu wizyjnego przechowujemy nie dłużej niż 3 miesiące od dnia nagrania. Po tym okresie podlegają one trwałemu usunięciu lub nadpisaniu.
W uzasadnionych przypadkach, gdy nagrania z monitoringu wizyjnego stanowią lub mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa (np. gdy urządzenia systemu monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia), dane te będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez okres 1 roku, a w przypadku wszczęcia postępowania – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania oraz do upływu okresu przedawnienia roszczeń liczonego od nowych terminów powstałych w wyniku postępowania.

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
1) Dostępu do treści swoich danych osobowych – czyli prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się do nas pisemnie z prośbą o zabezpieczenie nagrania przed jego usunięciem po upływie standardowego okresu przechowywania. Wniosek należy złożyć w siedzibie Administratora (patrz pkt I) w terminie do 30 dni licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny. Wnioski złożone po tym terminie mogą nie gwarantować zabezpieczenia obrazu ze względu na jego możliwe usunięcie z rejestratora. Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę i miejsce zdarzenia, np.: wjazd na parking, okolice bramy głównej, drzwi wejściowych, korytarz, itp. oraz przybliżony czas zdarzenia. W przeciwnym razie nie będzie możliwości odnalezienia właściwego obrazu. Na wniosek osoby zainteresowanej możemy sporządzić kopię nagrania z monitoringu wizyjnego za okres, którego dotyczy wniosek. Kopia przechowywana jest w siedzibie Administratora w zamkniętym i specjalnie do tego przystosowanym miejscu. Kopia stworzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zostaje zabezpieczone na okres nie dłuższy niż 3 miesiące i udostępniana jest jedynie uprawnionym organom, np.: Policji, Sądom, Prokuraturze. W przypadku bezczynności tych organów przez okres 3 miesięcy kopia zostanie zniszczona,
2) Otrzymania kopii danych osobowych – czyli prawo uzyskania kopii swoich danych osobowych, które są przetwarzane przez Administratora, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, natomiast za następne Administrator jest uprawnionych do pobrania opłaty w rozsądnej wysokości,
3) Sprostowania danych osobowych – jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
4) Usunięcia danych osobowych – w sytuacji gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych, zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem,
5) Ograniczenia przetwarzania danych osobowych – gdy dane są nieprawidłowe może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie Pani/Pan chciał, aby zostały usunięte, dane nie będą potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Pani/Panu do obrony lub dochodzenia roszczeń lub gdy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
6) Przenoszenia danych osobowych – czyli ma Pani/Pan prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoich danych osobowych, dostarczonych administratorowi, oraz ma Pani/Pan prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny,
7) Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej Administratorowi lub na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego,
8) Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody,
– w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Prawa wymienione w pkt 1-8 powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem.

VII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

VIII. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI W TYM PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Administrator nie posiada i nie stosuje oprogramowania pozwalającego na automatyczne rozpoznawanie cech biometrycznych, analizę zachowania lub identyfikację twarzy.

IX. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, jednakże mogą być przekazywane do państw trzecich (m.in. USA) poprzez korzystanie przez Administratora z narzędzi firm mających siedziby lub oddziały poza UE.

„KLAUZULA INFORMACYJNA – KLAUZULA DO PROWADZENIA KORESPONDENCJI E-MAIL LUB POPRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY “

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/6/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO” iż:

I. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "Burkaty" Marcin Burkat. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem:  "Burkaty" Marcin Burkat, Białka Tatrzańska, Środkowa 252A, 34-405 Białka Tatrzańska, poprzez email: biuro@burkaty.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 18 26 553 50.

II. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
1) prowadzenia z Panią/Panem korespondencji poprzez wiadomości e-mail lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na nasze stronie internetowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO),
2) dokonywania ustaleń lub podejmowania innych działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem z nami umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO),
3) przyjmowania pism lub oświadczeń drogą elektroniczną, np. skargi lub reklamacje (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO),
5) otrzymywania od nas informacji handlowych dotyczących oferowanych przez nas produktów lub usług – wyłącznie na podstawie udzielonej nam przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
6) ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO);

III. INFORMACJE O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJI NIE PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jeżeli nie poda nam Pani/Pan danych osobowych, które uznamy za konieczne, wówczas nie będziemy mogli podjąć działań na Pan/Pana żądanie, zawrzeć z Panią/Panem umowy, świadczyć na Pani/Pana rzecz naszych usług, przesłać zamówionej informacji handlowej, prowadzić z Panią/Panem korespondencji – bez podania danych osobowych nie będzie możliwa realizacja tych celów.

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, m.in. Krajowa Administracja Skarbowa lub inne organy państwowe. Pani/Pana dane osobowe będą również udostępniane bankom, w których Administrator posiada rachunki bankowe.

2. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora np. dostawcom usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe, kadrowo-płacowe, prawne i doradcze i innym podmiotom przetwarzającym dane w celu określonym przez Administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
1) W celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji, dokonywania ustaleń lub podejmowania innych działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem z nami umowy – przez 1 rok lub do momentu wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody,
2) dla celów ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez okres 3 lat od wykonania umowy, a w przypadku toczącego się postępowania do czasu jego prawomocnego zakończenia oraz do czasu przedawnienia roszczeń.
3) do momentu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania, jeżeli przetwarzanie odbywa się w celu kierowania do Pani/Pana ofert handlowych lub treści marketingowych.

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
1) Dostępu do treści swoich danych osobowych – czyli prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
2) Otrzymania kopii danych osobowych – czyli prawo uzyskania kopii swoich danych osobowych, które są przetwarzane przez Administratora, czy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, natomiast za następne Administrator jest uprawnionych do pobrania opłaty w rozsądnej wysokości,
3) Sprostowania danych osobowych – jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
4) Usunięcia danych osobowych – w sytuacji gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych, zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem,
5) Ograniczenia przetwarzania danych osobowych – gdy dane są nieprawidłowe może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie Pani/Pan chciał, aby zostały usunięte, dane nie będą potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Pani/Panu do obrony lub dochodzenia roszczeń lub gdy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
6) Przenoszenia danych osobowych – czyli ma Pani/Pan prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoich danych osobowych, dostarczonych administratorowi, oraz ma Pani/Pan prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny,
7) Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej Administratorowi lub na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego,
8) Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody,
– w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Prawa wymienione w pkt 1-8 powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem.

VII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

VIII. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI W TYM PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

IX. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, jednakże mogą być przekazywane do państw trzecich (m.in. USA) poprzez korzystanie przez Administratora z narzędzi firm mających siedziby lub oddziały poza UE.

 

Polityka Prywatności w serwisie internetowym http://www.burkaty.pl

Informacje ogólne.

1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony internetowej dostępnej pod adresem http://www.burkaty.pl.
2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych wdrożyliśmy procedury które mają zapobiec naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych. Obowiązujące procedury są zgodne z obowiązującym prawem, w szczególności z:
a) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
b) Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.,
c) Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
3. Dane Osobowe mogą być przez nas przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają nas do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy, na podstawie przepisów prawa lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas jako Administratora .
4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dostępnych w serwisie informacje, tjnp. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;.
b) poprzez informacje uzyskiwane podczas korzystania z serwisu:
– adres IP – każdy komputer podłączony do sieci internet ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP i na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią,
– pliki cookies – tzw. „ciasteczka” – czyli pliki tekstowe tworzone i przechowywane na komputerze użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej);.,
– informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, dane urządzenia (np. model sprzętu), nazwę i wersję przeglądarki, język przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego,
c) serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (w tym oznaczenie czasu, adres IP)
5. Dane zbierane w punkcie 4 nie są w żaden sposób wykorzystywane do celów marketingowych lub do identyfikacji użytkownika, służą wyłącznie celom statystycznym.
6. Dane podane nam w formularzu kontaktowym, w przesłanej nam wiadomości e-mail są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obsługi kontaktu informacyjnego.
7. Dane osobowe użytkowników pozostawione w naszym serwisie nie zostaną udostępnione osobom trzecim, ani przekazane do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych.
8. Do danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym lub przesłanych nam w wiadomości e-mail przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Szczegółowy zakres uprawnień Użytkownika podany został w znajdującej się poniżej klauzuli informacyjnej.
9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
10. W serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, zwłaszcza w artykułach, wiadomościach oraz w postaci obrazków. Takie strony internetowe nie są w żaden sposób nadzorowane przez nasz serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

Informacja o plikach cookies

1. Serwis korzysta z plików cookies (tzw. „ciasteczka”), które stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu http://www.burkaty.pl.
2. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
b) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
d) Zapamiętania zmiany rozmiaru czcionki i kontrastu
3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
5. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
W razie wątpliwości odnośnie zapisów niniejszej polityki prywatności prosimy o kontakt poprzez naszą stronę www.

 

 

Nasze nagrody