Regulamin Obiektu

Regulamin Pensjonatu Burkaty *** w Białce Tatrzańskiej


Kierownictwo Pensjonatu Burkaty będzie Państwu wdzięczne za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa w trakcie pobytu naszych Gości.


§1.

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, ponoszenia odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Pensjonatu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie czynności meldunkowych, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Pensjonacie. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Dokonując rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych tylko i wyłącznie w celach marketingowych przez Pensjonat Burkaty  zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 3. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Pensjonatu Burkaty.

§2

 1. Pokój wynajmowany jest na doby. W przypadku nie określenia terminu pobytu, przyjmujemy, iż pokój wynajęty został na jedną dobę.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 do godziny 11:00.
 3. Recepcja jest czynna w godz. 8:00-20:00. Możliwość zameldowania do godz. 21:00.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Obiekt uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości oraz dostępności pokoi. Obiekt nie może uwzględnić życzenia przedłużenia najmu pokoju w przypadku braku wolnych miejsc.
 5. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
 6. Goście Obiektu zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u pracownika Recepcji. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią ( Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. Z 2001 nr 87 poz. 960.). W przypadku odmowy okazania dokumentu tożsamości Pensjonat ma prawo odmówić zameldowania Gościa.

§3

 1. Opłaty za zakwaterowanie w Obiekcie oraz inne usługi określa „ Cennik” oraz „Oferty specjalne” znajdujące się na stronie www.burkaty.pl.
 2. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zadatku w wysokości 30%-100% ogólnej kwoty pobytu lub w przypadku rezerwacji 1 noclegu równowartość 1 doby. Kwotę i termin wpłaty zadatku ustala recepcja. Osobom nie posiadającym rezerwacji oraz niniejszej wpłaty nie gwarantujemy zakwaterowania.
 • Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania rezerwacji lub nie dojazdu.
 • W przypadku anulacji rezerwacji powyżej 21 dni przed rozpoczęciem pobytu istnieje możliwość wykorzystania zadatku na inny pobyt w terminie do 6 miesięcy od daty anulowania poprzedniej rezerwacji.
 • W przypadku nie pojawienia się Gościa w Pensjonacie, Pensjonat podtrzymuje rezerwację do godz. 24:00 dnia przyjazdu.
 • Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu Obiektu.
 1. Rezerwację dokonuje się na osobę lub firmę, która będzie dokonywać płatności. W momencie zaksięgowania opłaty rezerwacyjnej wystawiamy fakturę VAT na osobę, która dokonywała rezerwacji lub firmę, która dostarczyła wcześniej dane do faktury. W przypadku pozostałej części zapłaty wystawiana jest faktura końcowa na wcześniejsze dane z faktury zaliczkowej. W przypadku wystawienia faktury na konkretne dane osobowe bądź firmowe Gość ma obowiązek przed dokonaniem opłaty rezerwacyjnej zgłosić ten fakt.
 2. Nie wykorzystanie w całości zarezerwowanego pobytu m.in. na skutek nie przyjazdu, późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu, niż wynika to z rezerwacji, nie powoduje obniżenia płatności za usługę.
 3. Pensjonat zastrzega sobie prawo usunięcia rezerwacji bez informowania o tym fakcie w przypadku nie wpłynięcia opłaty rezerwacyjnej do daty wskazanej w mailu rezerwacyjnym.
 4. Należność za pobyt pobierana jest w pierwszym lub drugim dniu po przyjeździe. Prosimy o dotrzymanie tego obowiązku.
 5. Pakiety rezerwowane są w ściśle określonych terminach bez możliwości ich modyfikacji.
 6. Potwierdzony podczas rezerwacji nr pokoju może ulec zmianie bez powiadomienia Klienta pod warunkiem zaoferowania tego samego lub wyższego standardu pokoju.

§4

 1. Osoby nie zameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinach  od 7:00 do 22:00.
 2. Procedury ochrony danych osobowych obowiązujące w firmie są opisane w Polityka Prywatności (§15), który jest integralna częścią regulaminu.
 3. Obiekt, parking oraz ogród jest monitorowany, administratorem systemu monitoringu jest F.P.H.U „BURKATY” Roman Burkat.

§5

 1. W obiekcie obowiązuje cisza nocna w godzinach od 23:00 do 7:00 rano. W trakcie ciszy nocnej w szczególności zabronione jest: bieganie po korytarzach pensjonatu, głośne słuchanie muzyki, głośne zachowanie, śpiewy i wznoszenie okrzyków, głośne oglądanie telewizji, prowadzenie rozmów podniesionym głosem.

§6

 1. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu powstałe z jego winy, lub z winy odwiedzających go osób. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju Goście zostaną obciążeni kosztami naprawy.
 2. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin obiektu wyrządzając szkodę w mieniu Obiektu lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników lub innych osób przebywających w Obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie obiektu.
 3. W przypadku zagubienia karty lub kluczy do narciarni Gość ponosi odpowiedzialność materialną w kwocie 50 złotych za każdą kartę lub klucz.
 4. Gość hotelowy opuszczając pokój powinien każdorazowo sprawdzić czy drzwi są zamknięte.
 5. W momencie przekazania przez Recepcję karty do pokoju stają się Państwo jego gospodarzami, na życzenie pokój może zostać sprzątnięty, w tym celu należy to zgłosić w Recepcji.
 6. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia jak również zabronione jest palenie tytoniu i używanie ognia otwartego. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. Wywołanie fałszywego alarmu przeciwpożarowego wiąże się z przybyciem STRAŻY POŻARNEJ i KARĄ PIENIĘŻNĄ w wysokości 5.000 PLN.
 7. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia. Jeśli gość łamie zakaz palenia i stwierdzono zapach dymu z papierosów w pokoju zajmowanym przez gościa, hotel obciąży gościa kosztem dodatkowego sprzątania.

§7

 1. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich w Recepcji nie później niż 1 dobę od meldunku, co umożliwi natychmiastową reakcję. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie wody lub prądu, osłabienia sygnału Internetu lub TV, siła wyższa.
 3. Przy organizacji większych imprez typu: pobyt grup szkoleniowych, zakładowych, konferencji, przyjęć weselnych wymagane jest uprzednie zawarcie umowy określającej szczegóły zamówionych usług.
 4. Podczas pobytu Gość może bezgotówkowo korzystać z restauracji i kręgielni. Po każdym zamówieniu Gość jest zobowiązany podpisać rachunek, który należy uregulować najpóźniej przy wymeldowaniu. Reklamację dotyczące rachunku należy zgłaszać w momencie jego podopisywania. Reklamacje dotyczące już podpisanych rachunków nie będą rozpatrywane.

§8

 1. Obiekt ma obowiązek zapewnić:
 • Warunki pełnego i nie skrępowanego wypoczynku Gościa.
 • Bezpiecznego pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu.
 • Profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług.
 • Wykonanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie.
 • Sprawną pod względem technicznym usługę, w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, obiekt dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności.
 1. Na życzenie Gościa,  Obiekt świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
 • Udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą.
 • Przechowanie bagażu. Obiekt może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu, w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego.
 • Przechowanie sprzętu sportowego.

§9

 1. Odpowiedzialność Obiektu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona.
 2. Obiekt ponosi ograniczoną odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846 -849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
 3. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 4. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 5. Pieniądze, biżuteria i inne rzeczy ruchome wniesione przez Gościa do pensjonatu, o wartości przekraczającej 1000 zł powinny być przechowywane w zamkniętym sejfie znajdującym się w recepcji. W razie pozostawienia takich rzeczy poza sejfem podmiot prowadzący Pensjonat nie ponosi za nie odpowiedzialności.

§10

 1. Na terenie całego obiektu (wewnątrz jak i na zewnątrz) zabronione jest :
 2. Zakłócanie spokoju (np. odtwarzanie lub wykonywanie głośnej muzyki bez zgody kierownictwa).
 3. Zapraszanie i przyjmowanie Gości (osób nie będących klientami obiektu w pokojach bez zgody kierownictwa).
 4. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług ośrodka, nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości, kierownictwo oraz pracownicy mogą odmówić bowiem dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę. Zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite.
 5. Chodzenie w butach narciarskich po Pensjonacie oraz wnoszenie sprzętu narciarskiego do pokoi.
 6. Zabrania się zmiany miejsc mebli hotelowych w pokojach oraz innych pomieszczeniach takich jak: szafy, łóżka, sofy, biurka, itp. Przesuwanie mebli bez zgody kierownika Obiektu grozi karą grzywny ustaloną przez Właścicieli obiektu.
 7. Wnoszenie sprzętu sportowego typu  rower lub inne oraz wózków dziecięcych do pokoi.
 8. Wynoszenie żywności poza część restauracyjną.
 9. Wynoszenie ręczników poza obiekt.
 10. Wnoszenie własnej żywności do restauracji i innych ogólnodostępnych sal rekreacyjnych.
 11. Wnoszenie własnego alkoholu do restauracji i kręgielni, oraz picie w ogólnodostępnych częściach obiektu jak recepcja, sala juniora czy korytarz.
 12. Niszczenie zieleni oraz elementów i urządzeń ogrodu i krajobrazu.
 13. Używanie materiałów pirotechnicznych i broni.
 14. Osoby naruszające zasady niniejszego Regulaminu zobowiązane będą do niezwłocznego opuszczenia obiektu.
 15. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowywane będą przez miesiąc, a następnie zniszczone.

§11

 1. Istnieje możliwość pobytu ze zwierzętami wyłącznie domowymi tylko po wcześniejszej zgodzie przez Kierownictwo Pensjonatu. Chęć pobytu ze zwierzęciem gość powinien zgłosić przy rezerwacji pobytu. 
 2. Na podjęcie decyzji o możliwości pobytu ze zwierzęciem wpływa: temperament, wielkość, wytresowanie. Obiekt może odmówić przyjęcia zwierzęcia rasy powszechnie uważanej za niebezpieczną lub z powodu dużego obłożenia obiektu w danym terminie.
 3. Koszt pobytu zwierzęcia w pensjonacie to 40zl/dobę.
 4. Właścicieli zwierząt obowiązują powszechne zasady: sprzątanie nieczystości pozostawionej na terenie obiektu;  wyprowadzania zwierząt na smyczy; nie wchodzenie ze zwierzętami do punktów gastronomicznych, rekreacyjnych  i placu zabaw; nie powinno się pozostawiać zwierzęcia w pokoju dłużej niż wynika to z jego indywidualnych potrzeb fizjologicznych.
 5. Właściciele są odpowiedzialni za zachowanie przez swoje zwierzęta ciszy nocnej oraz zakłócania pobytu innym gościom. Pensjonat zastrzega sobie prawo do usunięcia zwierzęcia z hotelu w przypadku powtarzających się skarg.
 6. Wszystkie szkody spowodowane przez zwierzęta będą indywidualnie wyceniane przez Kierownictwo Pensjonatu, a ich kosztami obciążeni będą właściciele zwierząt.

§12

 1. Obiekt ma prawo przełożyć rezerwację gościa na inny dogodny i dostępny termin w przypadku wystąpienia sytuacji uniemożliwiającej przyjęcie gościa spowodowanej siłą wyższą.
 2. W przypadku wystąpienia sytuacji spowodowanej przez siłę wyższą podczas pobytu gościa Obiekt ma obowiązek znaleźć lokal zastępczy lub zwrócić koszty pobytu ze względu na niemożliwość dalszego świadczenia usługi hotelowej.

 

§13

 1. W przypadku nagminnego łamania niniejszego Regulaminu obsługa hotelowa ma prawo zwrócić uwagę na niewłaściwe zachowanie Gościa. Jeśli ostrzeżenie nie odniesie zamierzonego skutku, obsługa hotelowa może wyrzucić Gościa z Pensjonatu ze skutkiem natychmiastowym.

§14

 1. Regulamin obiektu i usług gastronomicznych podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.burkaty.pl, oraz w drodze indywidualnego zapoznania się przez Klienta przy czynnościach rezerwacyjnych i meldunkowych.

§15

Klauzula informacyjna Firmy Produkcyjno-Handlowo-Usługowej „Burkaty” Roman Burkat

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Firma Produkcyjno - Handlowo- Usługowa „BURKATY” Roman Burkat  ul. Środkowa 222a , 34-405 Białka Tatrzańska NIP: 736-107-83-17.Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Środkowa 252A, 34-405 Białka Tatrzańska lub email: biuro@burkaty.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług hotelowych - na podstawie art. 6 ust. Lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:

 • kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@burkaty.pl
 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul.  Środkowa 252A, 34-405 Białka Tatrzańska
 1. Usługodawca jest również administratorem osób zapisanych do newsletteru.
 2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez upoważnione osoby, albo przetwarzający z którymi ściśle współpracujemy:  firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej.
 3. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane poprzez podanie ich bezpośrednio lub w trakcie naszych kampanii telemarketingowych i e mailingowych zapytań, ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS) oraz w sposób ręczny w związku z podaniem danych w trakcie współpracy bieżącej.
 4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI ZATWIERDZONE ZOSTAŁY PRZEZ WŁAŚCICIELI, KIEROWNICTWO ORAZ PRACOWNIKÓW OBIEKTU I OBOWIĄZUJE OD DNIA 25 MAJA 2018 ROKU.

Nasze nagrody