UBYTOVACÍ PORIADOK V OBJEKTE


Ubytovací poriadok penziónu Burkaty v Bialke Tatranskej

Vedenie penziónu bude ubytovaným hosťom vďačné za dodržiavanie nášho ubytovacieho poriadku,ktorý má slúžiť k zachovaniu pokoja a bezpečnosti hostí počas ubytovania v našom objekte.

§1.

1.Tento poriadok hovorí o zasadách poskytovania služieb, o nesení zodpovednosti počas pobytu v penzióne a je súčasťou dohody, ktorá platí už od nástupu na ubytovanie a taktiež od uskutočnenia rezervácie alebo od zaplatenia zálohy alebo celkovej hodnoty za pobyt v penzióne. Po uskutočnení vyššie menovaných činností hosť potvrdzuje, že sa oboznámil a akceptuje podmienky nášho ubytovacieho poriadku.

2.Dokončením rezervácie klient súhlasí so spracovaním osobných údajov výlučne na marketingové účely penziónu Burkaty zhodne so záķonom zo dňa 29.08.1997 r. o ochrane osobných údajov (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926s neskoršími novelizáciami).

3.Ubytovací poriadok zaväzuje všetkých ubytovaných klientov v penzióne Burkaty.

§2

1.Izba je prenajímaná na noci. V prípade neoznámenia dĺžky pobytu automaticky považujeme,že Vaše ubytovanie trvá jednu noc.

2.Ubytovací čas trvá od 16:00 do 11:00 nasledujúceho dňa.

3.Recepcia je otvorená od 8:00 do 20:00. Možnosť ubytovania je do 21:00.

4.Žiadosť predĺženia pobytu bez poskytnutia požiadavky na začiatku ubytovania je hosť povinný ohlásiť recepcii do 10:00 v deň plánovaného odchodu. Penzión môže akceptovať prosbu klienta v rámci možností a dostupnosti izieb. Objekt nemôže splniť požiadavku ak je kapacita voľných miest vyčerpaná.

5.Hosť nemôže poskytnúť izbu iným osobám ani vtedy,ak ešte neuplynul čas za zaplatený pobyt.

6.Hostia penziónu sú povinný ubytovať sa ihneď po príchode u pracovníka recepcie. Na dôkaz totožnosti je klient povinný ukázať doklad s fotografiou ( Ust. z 10.04.1974 Zákon o evidencii obyvateľstva a občianskych preukazoch Dz.U. Z 2001 nr 87 poz. 960.). V pripade odmietnutia ukázania preukazu má penzión právo odmietnuť ubytovať klienta.

§3

1.Platby za ubytovanie v objekte a ďalšie služby zahŕňa "cenník" a taktiež "špeciálne ponuky" nachádzajúce sa na stránke www.burkaty.pl.

2.V prípade skoršej rezervácie klient je povinný zaplatiť zálohu vo výške 30 - 100% celkovej hodnoty pobytu. V prípade ubytovania na 1 noc je klient povinný uhradiť celkovú hodnotu pobytu. Sumu a termín platby zálohy určuje recepcia. Osobám, ktoré nemajú rezerváciu alebo vopred uhradený pobyt negarantujeme ubytovanie. Záloha prepadá v celkovej hodnote v prípade odvolania rezervácie alebo nedostavenia sa. V prípade anulácie rezervácie 21 dní pred ubytovaním sa existuje možnosť využitia zálohy na iný pobyt v termíne do 6 mesiacov od dátumu anulovania predchádzajúcej rezervácie. V prípade,že sa hosť v penzióne neobjaví, penzión podrží rezerváciu do 24:00 hodiny v deň príjazdu. Platba zálohy znamená, že klient akceptuje ubytovací poriadok.

3.Rezervácie uskutočňuje fyzická osoba alebo firma, ktorá bude uskutočňovať platbu. V momente zaúčtovania platby za rezerváciu vystavujeme faktúru VAT na osobu,ktorá uskutočnila rezerváciu alebo na firmu, ktorá vopred uviedla fakturačné údaje. V prípade platby ostatkovej časti je vystavená konečná faktúra na základe údajov na zálohovej faktúre. V prípade vystavenia faktúry na konkrétne osobné údaje alebo údaje firmy má klient záväzok ohlásiť dané fakty pred zaplatením zálohovej platby.

4.Nevyužitie plnej dĺžky pobytu, okrem iného neubytovania sa, neskoršieho príjazdu či skoršieho odjazdu na rozdiel od rezervácie, neumožňuje zníženie ceny za službu.

5.Penzión si nárokuje na zrušenie rezervácie bez informovania o danom fakte v prípade nezaplatenia platby za rezerváciu do dátumu určenom v rezervačnom maili

6.Platba za pobyt sa musí uskutočniť v prvý alebo druhý deň po príjazde. Prosíme o dodržanie tohto záväzku.

7.Balíky sú rezervované v presne stanovených termínoch bez možnosti rôznej modifikácie.

8.Počas rezervácie potvrdené číslo izby môže podliehať zmene bez upovedomenia klienta pod podmiekou zachovania takého istého alebo vyššieho štandardu

§4

1.Osoby neubytované v penzióne sa môžu nachádzať v hotelovej izbe od 7:00 do 22:00 hodiny.

2.Postupy ochrany osobných údajov zaväzujúce firmu sú popísané v Politike súkromia (§15), ktorý je integrálnou súčasťou ubytovacieho poriadku.

3.Objekt, parkovisko a záhrada sú monitorované, administrátorom systému monitoringu je "Burkaty" Marcin Burkat.

§5

1.V objekte sa musí dodržiavať nočný kľud od 23:00 do 7:00 hodiny ráno. Počas nočného kľudu sa zakazuje: behanie po chodbách penziónu, hlasné počúvanie hudby, hlučné správanie, spievanie a kričanie, hlasné sledovanie televízie, rozhovory so zvýšeným tónom hlasu.

§6

1.Hotelový hosť nesie hmotnú zodpovednosť za všetky druhy poškodenia alebo zničenia predmetov uložených v izbe i technických zariadení objektu,ktoré sa uskutočnili jeho vinou alebo vinou návštevy klienta. Za zničenia zistené po opustení izby hostia budú zaťažení úhradou za nápravu.

2.Objekt môže odmietnuť prijatie hosťa,ktorý počas predchádzajúceho pobytu porušil predpisy objektu, urobil škodu na majetku objektu alebo hostí alebo škodu na osobe hostí, pracovníkov či iných osôb nachádzajúcich sa v objekte alebo iným spôsobom narušil pobyt iných hostí či činnosť objektu.

3.V prípade straty karty či kľúčov do lyžiarskej miestnosti hosť nesie zodpovednost v hodnote 100 PLN za každú kartu či kľúč.

4.Hotelový hosť pri opúšťaní izby musi zakaždým skontrolovať dvere či sú zamknuté.

5.V momente poskytnutia karty od izby sa klienti stávajú hospodármi svojej izby, na žiadosť môže byť izba uprataná,je však potrebné to ohlásiť recepcii.

6.Netýka sa to nabíjačiek, zosilovačov, RTV zariadení a PC nabíjačiek. Vyvolanie falošného požiarneho poplachu sa viaže s príchodom hasičov a finančnou pokutou vo výške 5000 PLN.

7.V objekte je celkový zákaz fajčenia. Ak hosť zákaz poruší a potvrdí sa zápach dymu z cigariet v izbe, v ktorej bol ubytovaný, tak hotel zaťaží hosťa úhradou za dodatočné upratovanie.

§7

1.Objekt ponúka služby zhodne so svojou kategóriou a štandardom.

2.V prípade nedostatkov našich služieb prosíme hostí o čo najrýchlehšie ohlásenie na recepcii,najneskôr 1 deň od ubytovania sa, čo nám umožní rýchlu reakciu. Vopred Vás informujeme,že nezodpovedáme za nepríjemnosti spôsobené z dôvodov,ktoré nezávisia od nás, napríklad prerušenie dodávky vody alebo prúdu, oslabenie signálu internetu alebo televízie.

3.Pri organizácii väčších osláv typu: školenia, firemné večierky,konferencie,svadby, je potrebné vopred uzatvorit dohodu , v ktorej budú obsiahnuté detaily objednaných služieb.

4.Počas pobytu môže hosť bezhotovostne využívať služby reštaurácie a kolkárne. Po každej objednávke je hosť povinný podpísať účet a uhradiť ho najneskôr pri odubytovaní sa. Reklamácie je potrebné ohlásiť v momente podpisovania účtov. Reklamácie po podpísaní účtov nebudú riešené.

§8

1.Objekt má povinnosť zabezpečiť:

- podmienky pre plnohodnotný a pohodový pobyt hosťa

- bezpečný pobyt, to znamená bezpečnosť zachovania tajomstva o ubytovaných hosťoch

- profesionálnu a milú obsluhu v rámci všetkých služieb

- vykonanie celkovej nápravy zariadení počas neprítomnosti hosťa a v jeho prítomnosti len v čase keď si to hosť bude priať

- v prípade akejkoľvek poruchy, ktorá sa nedá vyriešiť v krátkom čase,sa objekt postará vyriešiť situáciu výmenou izby alebo iným spôsobom zmierniť nepohodlie

2. Na žiadosť hosťa objekt poskytuje ďalšie neplatené služby:

- poskytovanie informácií týkajúcich sa pobytu a výletov

- uloženie batožiny. Objekt môže odmietnuť postráženie batožiny v termínoch iných ako je termín pobytu hosťa, taktiež veci, ktoré neslúžia ako batožina na cestovanie(kufor,ruksak,cestovná taška)

- uloženie športovej výbavy a náradia

§9

1.Zodpovednosť objektu, t.j. zmiznutie či poškodenie peňazí, cenných papierov, cenností alebo predmetov, ktoré majú umeleckú alebo vedeckú hodnotu je obmedzená.

2. Objekt nesie obmedzenú zodpovednosť za stratu či poškodenie majetku prineseného prostredníctvom osôb využívajúcich jeho služby na základe časti popísanej v predpisoch článku 846-849 civilného kódexu, ak sa strany nedohodli inak.

3.Hosť je povinný upovedomiť recepciu o škode čo najrýchlejšie od momentu zistenia danej škodu.

4.Objekt nenesie zodpovednosť za stratu alebo poškodenie auta alebo iného dopravného prostriedku.

5.Peniaze, bižutéria a iný hnuteľný majetok prinesený prostredníctvom hosťa do penziónu, prekračujúci hodnotu 1000 PLN, je povinné uschovať v trezore na repcii. V prípade neuchovania daných vecí v trezore nenesieme zodpovednosť za ich stratu,odcudzenie či poškodenie.

§10

1.V areáli objektu,ako v interiéri tak aj v exteriéri, je zakázané:

- narúšanie poriadku (hlasné púšťanie hudby alebo spievanie bez súhlasu vedenia).

- pozývanie a prijímanie hostí (osôb,ktoré nie sú klientmi objektu bez súhlasu vedenia)

- správanie hostí aj osôb, ktoré využivajú služby objektu nesmie narúšať pokojný pobyt iných klientov, vedenie a pracovníci môžu odmietnuť ponúknuť ďalšie služby osobám,ktoré porušia túto zásadu. Správanie,ktoré sa nepovažuje za slušné.

- chodenie v lyžiarskej obuvi po penzióne alebo nosenie lyžiarskej výbavy do izieb

- zakazuje sa zmena miesta nábytku v hotelových izbách alebo presunoch ako sú: skrine, postele, sedačky, stoly a pododobne. Presúvanie nábytku bez súhlasu vedenia objektu hrozí pokutou vystavenou vedenín objekti.

- prinášanie športového náradia (napr. bicykel a iné) a taktiež detských kočíkov do izby

- vynášanie jedla mimo reštauračnú časť

- vynášanie uterákov mimo obiektu

- prinášanie si vlastného jedla do reštaurácie a iných voľne dostupných spoločných priestorov

- prinášanie vlastného alkoholu do reštaurácie a kolkárne, pitie v spoločných priestoroch objektu (recepcia, juniorská izba, chodba)

- ničenie zelene a iných prvkov či vybavenia záhrady

- používanie pyrotechniky a zbraní

2.Osobu porušujúce ubytovací poriadok budú donútené k rýchlemu opusteniu objektu.

3. Predmety,ktoré ostanú zanechané, budú odoslané na adresu klienta na jeho náklady. V prípade,že nám klient danú udalosť nenahlási, tak jeho veci budú uložené jeden mesiac a následne budú zničené.

§11

1.Existuje možnosť pobytu s domácimi zvieratami len po včasnej dohode s vedením penziónu. Požiadavku ubytovania s domácim zvieraťom je hosť povinný oznámiť už pri rezervácii pobytu.

2.Na rozhodnutie o požiadavky ohľadne ubytovania zvieraťa vplýva: temperament,veľkosť, stupeň vycvičenia. Objekt môže odmietnuť ubytovanie zvieraťa v prípade plemena všeobecne považovaného za agresívne a nebezpečne alebo v prípade plnej obsadenosti penziónu v danom termíne.

3.Cena pobytu zvieraťa v penzióne je 40 PLN za noc.

4.Majitelia zvierat musia dodržiavať tieto zásady: upratovanie nečistôt zanechaných v areáli objektu; držanie zvieraťa na vodítku; zakáz vstupu so zvieraťom do reštaurácie, rekreačných miest a miest na hranie (napríklad detský kútik), zákaz držať zviera v izbe dlhšie ako mu dovoľujú jeho fyziologické vlastnosti.

5.Majitelia sú zodpovední za správanie zvieraťa,za správanie počas nočného kľudu a taktiež za znepríjemňovanie pobytu iným hosťom. Penzión si vyhradzuje právo na odsun zvieraťa z objektu v prípade viacerých po sebe nasledujúcich sťažnostiach.

6.Všetky škody spôsobené zvieratami budú individuálne ohodnotené vedením, ich cena bude vymáhaná na náklady klienta.

§12

1.Objekt má právo preložiť rezerváciu hosťa na iný vhodný a dostupný termín v prípade výskutnutia situácie, keď nebude možné prijať klienta z dôvodu vyššej sily.

2.V prípade vyskytnutia danej situácie spôsobenej vyššou silou počas pobytu hosťa má objekt povinnosť nájsť náhradný objekt alebo vrátiť peniaze za pobyt ak nebude možné poskytnút ďalšie hotelové služby.

§13

1.V prípade častého porušovania ubytovacieho poriadku hotelová obsluha má právo upozorniť klienta na nevhodné správanie. Ak upozornenie nedosiahne požadovaný účinok, tak hotelová obsluha môže hosťa v danom momente vyhodiť z penziónu.

§14

Ubytovací poriadok a poriadok gastronomických služieb je zverejnený medzi inými na internetovej stránke www.burkaty.pl , taktiež je ním klient oboznámený individuálne pri rezervácii či ubytovaní sa.

§15

Informačná klauzula  "Burkaty" Marcin Burkat

1. Administrátorom Vašich osobných údajov (ďalej administrátor) je "Burkaty" Marcin Burkat , ul. Šrodkowa 252A, 34-405 Bialka Tatrzanska NIP 736-170-72-62. S aministrátorom sa môžete skontaktovať písomne pomocou tradičnej pošty na adrese: ul. Šrodkowa 252a 34-405 Bialka Tatrzanska alebo emailom biuro@burkaty.pl.

2. Vaše údaje budú použité za účelom využitia hotelových služieb - na základe art. 6 ust. lit. B všeobecného rozhodnutia o ochrane osobných údajov z dňa 27. apríla 2016.

3. Užívateľmi Vašich osobných údajov budú výlučne inštitúcie oprávnené k získaniu osobných údajov na základe právnych ustanovení alebo inštitúcie poskytujúce služby.

4. Vaše osobné údaje budú uchovávané počas 10 rokov.

5. Podávanie osobných údajov je dobrovoľné, odmietnutie poskytnutia osobných údajov môže spôsobiť odmietnutie realizácie služby či zmluvy

6. V rámci používania Vašich osobných údajov máte právo na:

- žiadosť o prístup do Vašich osobných údajov od administrátora

- žiadosť o úpravu Vašich osobných údajov od administrátora

- žiadosť o vymazanie Vašich osobných údajov od administrátora

- žiadosť o ohraničenie využívania Vašich osobných údajov od administrátora

- vzniesť námietku proti používaniu Vašich osobných údajov

- prenos Vašich osobných údajov

- podanie sťažnosti na dozorujúci orgán

Vyššie menované práva môžete využiť prostredníctvom:

- emailovým kontaktom na adresu biuro@burkaty.pl

- písomným kontaktom tradičnou poštou na adresu: ul. Šrodkowa 252a 34-405 Bialka Tatrzanska

7. Poskytovateľ služieb je taktiež administrátorom osôb zapísaných do newsletteru

8. Osobné údaje sú používané len opravnenými osobami alebo inštitúciami , s ktorými uzko spolupracujeme: účtovná firma poskytujúca účtovné služby

9. Vaše osobné údaje sme získali Vašim bezprostredným podaním alebo počas našich telemarketingových kampaní alebo emailových otázok.

10. Administrátor zabezpečuje, aby všetky prostriedky fyzickej, technickej a organizačnej ochrany osobných údajov dané osobné údaje chránili pred ich prípadným či úmyselným zničením, zmenením, pred náhodným stratením, neoprávneným zverejnením, zneužitím,či sprístupnením zhodne so všetkými právnymi predpismi.

TENTO UBYTOVACÍ PORIADOK  A POLITIKA OCHRANY SÚKROMIA SÚ ODSÚHLASENÉ MAJITEĽMI, VEDENÍM A TAKTIEŽ PRACOVNÍKMI OBJEKTU A SÚ ZÁVÄZNÝ ODO DŇA 19.10. 2023.

Private policy


TEST

Klazule


Naše odmeny